Terms of Use

1. Harta Intelek.

Perkhidmatan, Laman, dan semua maklumat dan / atau kandungan yang anda lihat, dengar atau alami di Laman ('Kandungan') dilindungi oleh China dan hak cipta antarabangsa, tanda dagang dan undang-undang lain, dan termasuk dalam Komponen-en. com atau ibu bapa, rakan kongsi, gabungan, penyumbang atau pihak ketiga. Component-en.com memberikan anda lesen peribadi, tidak boleh dipindah milik, tidak eksklusif untuk menggunakan Laman web, Perkhidmatan dan Kandungan untuk mencetak, memuat turun dan menyimpan sebahagian daripada Kandungan yang anda pilih, dengan syarat anda: (1) hanya menggunakan salinan Kandungan ini untuk tujuan perniagaan dalaman anda sendiri atau penggunaan peribadi dan bukan komersial anda; (2) jangan menyalin atau memposting Konten pada komputer rangkaian atau menghantar, menyebarkan, atau menyiarkan Kandungan di media mana pun; (3) jangan mengubah atau mengubah Konten dengan cara apa pun, atau menghapus atau mengubah notis hak cipta atau tanda dagangan. Tidak ada hak, hak atau kepentingan dalam Kandungan atau bahan yang dimuat turun yang dipindahkan kepada anda hasil daripada lesen ini. Component-en.com mempunyai hak penuh dan hak kekayaan intelektual penuh dalam setiap Kandungan yang anda muat turun dari Laman web, tertakluk kepada lesen terhad ini bagi anda untuk menggunakan kandungan secara peribadi seperti yang dinyatakan di sini. Anda tidak boleh menggunakan tanda atau logo yang muncul di seluruh Laman web tanpa persetujuan bertulis daripada pemilik tanda dagangan, kecuali yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku. Anda tidak boleh mencerminkan, mengikis, atau membingkai halaman utama atau halaman lain di Laman ini di laman web atau laman web lain. Anda tidak boleh menyambungkan 'pautan dalam' ke Laman, iaitu membuat pautan ke laman web ini yang memintas laman utama atau bahagian lain dari Laman ini tanpa kebenaran bertulis.

 

2. Penafian Jaminan.

Component-en.com tidak membuat jaminan tersurat, tersirat atau pernyataan berkenaan dengan produk apa pun, atau berkenaan dengan laman web, perkhidmatan atau kandungan. Component-en.com secara tegas menolak semua jaminan dalam bentuk apa pun, tersurat, tersirat, berkanun atau sebaliknya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat untuk diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, tajuk dan tidak ada pelanggaran berkenaan dengan produk, laman web, perkhidmatan, dan kandungannya.Component-en.com tidak menjamin apa fungsi yang dilakukan oleh laman web atau perkhidmatan tersebut tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas ralat, atau bahawa kecacatan di laman web atau perkhidmatan akan diperbetulkan.Component-en.com tidak menjamin ketepatan atau kelengkapan kandungan, atau bahawa kesalahan dalam kandungan akan diperbaiki. Laman web, perkhidmatan dan kandungan disediakan berdasarkan 'Seperti apa adanya' dan 'sebagaimana tersedia'.

Di Component-en.com, alamat IP pengunjung secara berkala disemak dan dianalisis untuk tujuan pemantauan, dan hanya memperbaiki laman web kami dengan berkesan, dan alamat tersebut tidak akan dikongsi di luar Component-en.com.

Semasa lawatan ke laman web, kami mungkin meminta maklumat hubungan anda (alamat e-mel, nombor telefon, nombor faks dan alamat untuk penghantaran / penagihan). Maklumat ini dikumpulkan secara sukarela - dan hanya dengan persetujuan anda.

 

3. Had Liabiliti.

Dalam keadaan tidak, Component-en.com akan bertanggungjawab kepada pembeli atau pihak ketiga untuk sebarang kerosakan tidak langsung, sampingan, khas, akibat, hukuman atau teladan (termasuk tanpa had kehilangan keuntungan, kehilangan simpanan, atau kehilangan peluang perniagaan) yang timbul keluar atau berkaitan dengan (I) Sebarang produk atau perkhidmatan menyediakan atau yang akan disediakan oleh Component-en.com, atau penggunaan ketidakupayaan untuk menggunakan yang sama; (II) Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini, perkhidmatan, atau kandungannya, (III) Segala urus niaga yang dilakukan melalui atau difasilitasi oleh laman web; (IV) Apa-apa tuntutan yang disebabkan oleh kesilapan, peninggalan, atau ketidaktepatan lain di laman web, perkhidmatan dan / atau kandungan; (V) Akses tanpa izin ke atau aliterasi penghantaran atau data anda, (VI) Pernyataan atau perlakuan mana-mana pihak ketiga di laman web atau perkhidmatan; (VII) Apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan produk, laman web, perkhidmatan atau kandungannya, walaupun Component-en. com telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Tanggungjawab dan tanggungjawab tunggal Component-en.com untuk kecacatan produk adalah, atas pilihan Component-en.com, untuk mengganti produk yang cacat tersebut atau mengembalikan kepada pelanggan jumlah yang dibayar oleh pelanggan oleh itu, dalam keadaan apa pun, tanggungjawab Component-en.com melebihi harga beli pembeli. Ubat di atas akan tertakluk kepada pemberitahuan bertulis pembeli mengenai kerosakan dan pengembalian produk yang rosak dalam masa enam puluh (60) hari dari pembelian. Ubat di atas tidak berlaku untuk produk yang telah disalahgunakan (termasuk tanpa batasan pelepasan statik), pengabaian, kemalangan atau pengubahsuaian, atau produk yang telah disolder atau diubah semasa pemasangan, atau sebaliknya tidak dapat diuji. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan laman web, perkhidmatan, kandungan, atau dengan syarat penggunaan, satu-satunya ubat eksklusif anda adalah berhenti menggunakan laman web ini. Anda mengakui, dengan menggunakan laman web ini, bahawa penggunaan laman web ini adalah risiko anda sendiri.